BLACK & WHITE

Naomie Setiawan - © Adriano Truscello photography
Marine S. - © Adriano Truscello photography
Ilona Morgan - © Adriano Truscello photography
Ana Eva - © Adriano Truscello photography
Chiara C. - © Adriano Truscello photography
Fox - © Adriano Truscello photography
Lucille Befort - © Adriano Truscello photography